Příhody lišky Bystroušky – nápěvek v zrcadle hudební didaktiky

Nikola Illeová Studie 2015

Pár slov k výběru opery
Opera Příhody lišky Bystroušky Leoše Janáčka budila velkou pozornost již během příprav světové premiéry, neboť podobné téma nebylo dosud v operním světě zpracováno. Tím, že zde vystupují postavy z říše zvířat, připomíná dílo literární formu bajky – stejně jako lidské postavy, jednají zde zvířata podle jasných charakterových pohnutek.Je to právě svět zvířat, který činí operu atraktivní i pro nejmladší diváky. Obzvláště v dnešní přetechnizované době se ukazuje příběh lišky Bystroušky jako velmi vhodný způsob, jak přitáhnout dětského diváka zpět k zákonitostem přírody, k věčnému koloběhu, jenž pravděpodobně v současnosti ani nevnímá. Nabízí možnost pracovat s dětmi v oblasti všech obsahových domén hudební výchovy, tj. ve vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činnostech a vzdělávací část rozšířit i do doplňujícího oboru dramatické výchovy.

Ještě než si začneme „hrát“
Než přejdeme s žáky ke konkrétním činnostem, je nutné je seznámit s dějem opery a s postavami, které v ní vystupují. U nejmladších dětí lze za tímto účelem sáhnout po leporelu Příhody lišky Bystroušky Jiřího Zahrádky[1], větší děti můžeme s dějem seznámit prostřednictvím operních průvodců (Hostomská[2], Šíp[3], aj.) nebo se s nimi začíst přímo do libreta nebo úvodu nejnovější partitury[4].

Nápěvky mluvy – s čím pracujeme?
– Milostpane, oni přece tak dobře znají, co si zvířátka povídají, pořád ty hlasy ptáků zapisujou – z toho by byla, panečku, opera! – [5]
Takto měla vnuknout Janáčkovi myšlenku na vznik opery jeho hospodyně Marie Stejskalová. Janáček pak chodil intenzivně poslouchat a zapisovat zvířata do Lužánek, v Hukvaldech zase pozoroval liščí doupě[6].
Analogicky napodobování hlasů lidí a zvířat je jeden z prvních projevů dětské hudební tvořivosti od předškolního věku, kdy si hrají s vlastním hlasem a tvoří první melodie.[7] Postupně se tyto projevy rozvíjí od mluveného slova až po hudebně pohybový a instrumentální projev, na základní škole se pak začíná s dětmi dále pracovat v oblasti rytmu, dynamiky a tempa (více viz. Rámcový vzdělávací program[8] pro konkrétní stupeň školní docházky).
Níže uvedené návrhy činností spadají zejména do oblasti pěveckých a instrumentálních, částečně poslechových. Pro instrumentální činnosti byly zvoleny nástroje orffovského instrumentáře – melodické bicí nástroje (více viz. Jurkovič[9]).

ČINNOST 1: Práce s emocemi a náladami
CÍLE: Žáci si prakticky vyzkouší, jak emoce a nálady ovlivňují intonaci a rytmus lidské řeči. Pracují také s dynamikou vlastního hlasu i nástroje.
Pomůcky: Běžně vybavená třída, hudební nástroje orffovského instrumentáře.
ÚKOL1: Žáci mají za úkol vyjádřit na dostupné hudební nástroje pocity radosti, smutku, rozzuřenosti, zklamání, nudy. V další fázi pak navrhnout zvolání, sousloví či krátkou větu a tu opatřit vhodnou melodií, rytmickým přednesem a dynamikou.

ČASOVÁ DOTACE: 10–15 minutČINNOST 2: Jak dělá zvíře?
CÍLE: Spolupráce, upevnění získaných znalostí a dovedností.
POMŮCKY: Rozstříhané obrázky návrhů kostýmů zvířat z různých inscenací opery Příhody lišky Bystroušky, lepidlo, papír na nalepení sestavených obrázků, hudební nástroje orffovského instrumentáře.
ÚKOL 1: Každý žák si vylosuje jeden ústřižek obrázku zvířete z opery (viz. Obrázek 1, Obrázek 2, Obrázek 3, Obrázek 4), následně hledá ostatní dílky obrázku, aby ve skupině sestavili obrázek kompletní. Po té, co jej správně sestaví, nalepí ho na volný papír. V takto vytvořené skupině mají žáci za úkol hudebně vyjádřit, jak se dané zvíře podle nich v přírodě projevuje. Podle uvážení k tomu volí hudební nástroje, vytváří vhodnou melodii a rytmus. Skupinky si své nápady vzájemně předvedou.

ČASOVÁ DOTACE: 10–15 minutÚKOL 2: Žáci dostanou ve skupině nastříhané hudební ukázky zvířat z opery. Jejich úkolem je podle hudebního zápisu odhadnout, o jakou postavu z opery se jedná (Mušky, Jezevec, Komár, atd.). Pomoci si mohou vyťukáváním rytmu na dostupné nástroje, případně jim úryvek může přehrát pedagog u klavíru nebo pustit zvukovou ukázku.

ČASOVÁ DOTACE: 10–15 minut
ČINNOST 3: Bubliny
CÍLE: Žáci si upevní povědomí o jednání a charakteru a dané postavy v opeře.
POMŮCKY: Nalepené obrázky zvířat postav z opery, nastříhané úryvky melodií s textem/textů postav v komiksových bublinách.
ÚKOL: Každý žák si vybere jeden ústřižek, přiřadí jej k postavě, vhodnou intonací jej pak interpretuje ostatním. Na závěr žáci vylepí postavy s přiřazenými ústřižky dohromady na jeden velký papír, společný výtvor si mohou vystavit ve třídě nebo ve škole. Pro nižší ročníky lze použít krátké melodické úryvky s textem, u vyšších ročníků můžeme pracovat zase s delšími textovými úryvky a proniknout tak více do psychologie postavy.

ČASOVÁ DOTACE: 10–15 minutSeznam vyobrazení:
Příklad 1: Revírník, partitura s. 52, takt 281.
Příklad 2: Malinká Bystrouška, partitura s. 47, takt 237.
Obrázek 1: Cvrček, autor Adolf Wenig ml. Zdroj: http://archiv.narodni-divadlo.cz/Dokument.aspx?jz=cs&dk=Inscenace.aspx&sz=0&ic=1907&abc=0&pn=256affcc-f103-1000-85ff-c11223344aaa
Obrázek 2: Komár, autor Barry Kay Zdroj: http://www.barry-kay-archive.org/DESIGN_WORKS/Indices/CLV/COSTUMES/Insects_vlg.html
Obrázek 3: Liška, autor Eduard Milén Zdroj: http://www.mzm.cz/en/i-have-caught-the-cunning-little-vixen-for-the-forest-and-for-the-sorrow-of-the-advanced-years/
Obrázek 4: Lišák, autor Beth Morris Zdroj: http://bethmorrisdesign.co.uk/post/80109239443/the-cunning-little-vixen-by-leos
Příklad 3: Mušky, partitura s. 15, Violino I, takt 3–5.
Příklad 4: Zajíci, partitura s. 26, Solo, takt 42–43.
Příklad 5: Skokánek, partitura s. 46, takt 221.
Příklad 6: Slípky, partitura s. 123, takt 78.

Literatura
DRLÍKOVÁ, Eva. Leoš Janáček: Život a dílo v datech a obrazech: Leoš Janáček: Chronology of his life and work. Brno: Opus musicum, 2004, 123 s. ISBN 80-903211-1-9.

HELFERT, Vladimír. Základy hudební výchovy na nehudebních školách. Vyd. 2., v SPN 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1956, 73 s.

HOSTOMSKÁ, Anna. Průvodce operní tvorbou. Vyd. 8., doplněné. Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas, 1993, 682 s. ISBN 80-205-0344-7.

JANÁČEK, Leoš a Rudolf TĚSNOHLÍDEK. Liška Bystrouška: opera o 3 dějstvích. 1. vyd. v SNKLHU. Praha: SNKLHU, 1961, 54 s.

JURKOVIČ, Pavel. Instrumentální soubor na základní škole: notový materiál a metodická příručka pro nepovinný předmět Hra na hudební nástroj v 5.-8. ročníku základní školy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 181 s.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, 2013. 142 s. cit. 6. 12. 2015]. Dostupné:.

SEDLÁK, František a Rudolf SIEBR. Didaktika hudební výchovy I na 1. stupni základní školy: Učebnice pro studenty pedagogických fakult. 1. vyd. Praha: SPN, 1985, s. 129.

SEDLÁK, František a Hana VÁŇOVÁ. Hudební psychologie pro učitele. Vyd. 2., přeprac. a rozš., V nakl. Karolinum 1. Praha: Karolinum, 2013, 406 s. ISBN 978-80-246-2060-2.

ŠÍP, Ladislav. Česká opera a její tvůrci: průvodce. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1983, 397 s.

TRKANOVÁ, Marie a Marie STEJSKALOVÁ. U Janáčků: podle vyprávění Marie Stejskalové. 2. vyd. Praha: Panton, 1964, 171 s.

ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček. Příhody lišky Bystroušky. In Leoš Janáček. Příhody lišky Bystroušky. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014. 15 s. ISBN 978-80-7028-428-5.

ZAHRÁDKA, Jiří. Úvod. In Jiří Zahrádka. Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky. Kritická edice partitury. Vídeň: Universal Edition, 2010. s. XI–XXXII. UE 34126. ISBN 978-3-7024-6763-0.

ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky. Kritická edice partitury. Vídeň: Universal Edition, 2010. 457 s. UE 34126. ISBN 978-3-7024-6763-0.


[1]ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček. Příhody lišky Bystroušky. In Leoš Janáček. Příhody lišky Bystroušky. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014. 15 s. ISBN 978-80-7028-428-5.
[2]HOSTOMSKÁ, Anna. Průvodce operní tvorbou. Vyd. 8., doplněné. Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas, 1993, 682 s. ISBN 80-205-0344-7.
[3]ŠÍP, Ladislav. Česká opera a její tvůrci: průvodce. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1983, 397 s.
[4]ZAHRÁDKA, Jiří. Úvod. In Jiří Zahrádka. Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky. Kritická edice partitury. Vídeň: Universal Edition, 2010. s. XI–XXXII. UE 34126. ISBN 978-3-7024-6763-0.
[5]TRKANOVÁ, Marie a Marie STEJSKALOVÁ. U Janáčků: podle vyprávění Marie Stejskalové. 2. vyd. Praha: Panton, 1964, 171 s, s. 99.
[6] Tamtéž.
[7]SEDLÁK, František a Rudolf SIEBR. Didaktika hudební výchovy I na 1. stupni základní školy: Učebnice pro studenty pedagogických fakult. 1. vyd. Praha: SPN, 1985, s. 129.
[8]Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, 2013. 142 s. cit. 6. 12. 2015]. Dostupné:.
[9]JURKOVIČ, Pavel. Instrumentální soubor na základní škole: notový materiál a metodická příručka pro nepovinný předmět Hra na hudební nástroj v 5.-8. ročníku základní školy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 181 s.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info