Inovace uměnovědných studijních oborů na FF MU

září 2012 Viktor Pantůček Glosaria 2012

Hlavním cílem projektu je tak především zvýšit možnosti profesního uplatnění a konkurenceschopnost budoucích absolventů studijních oborů studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity na trhu práce, a to prostřednictvím obsahových inovací bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia oborů Hudební věda (Bc., NMgr., Ph.D), Sdružená uměnovědná studia (Bc.), Teorie interaktivních médií (Bc., NMgr.), Teorie a provozovací praxe staré hudby (Bc.), Management v kultuře (NMgr.), Srovnávací uměnovědná studia (NMgr.), Teorie a dějiny divadla (Bc., NMgr.), Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (Bc., NMgr.), Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury (Ph.D). Tyto inovace povedou k větší diverzifikaci existujících studijních programů z hlediska profesního uplatnění a užší vzájemné spolupráci uměnovědných oborů a příslušných pracovišť (Ústav hudební vědy, Ústav filmu a audiovizuální kultury, Katedra divadelních studií) na FF MU. Společnými rysy zamýšlených inovací jsou posilování interdisciplinární spolupráce, především pomocí specializovaných modulů, podpora interaktivních forem výuky (semináře, cvičení, workshopy, studentské konference a exkurze) oproti tradičním formám (přednášky) a dále pak rozvíjení internacionálního rozměru studia. Nedílnou součástí je též cílené a systematické rozšiřování spolupráce se zaměstnavateli, včetně rozvíjení systému zajištění kvality všech součástí vzdělávání studentů i akademických pracovníků.

Celková koncepce projektu počítá s rozčleněním do devíti dílčích klíčových aktivit, které se dotýkají různých segmentů podpory a inovace vysokoškolského studia. Klíčové aktivity jsou následující:

Klíčová aktivita 01:

Inovace bakalářských oborů studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce

V rámci klíčové aktivity určené pro studenty bakalářských oborů uměnovědných studií budou v akademickém roce 2012/13 a 2013/14 realizovány studijní moduly: A Marketing a management kulturních institucí, B Produkce a prezentace uměleckého artefaktu, C Akademické psaní a editování odborných textů, D Kritická analýza a kulturní/umělecká kritika. Každý modul bude obsahovat nové a inovované kurzy, dvousemestrální specializovaný seminář, workshop s odborníky z praxe a oborové exkurze. Moduly budou ukončeny závěrečnou prací.

Klíčová aktivita 02:

Inovace magisterských oborů studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce

Klíčová aktivita je určena pro studenty navazujícího magisterského studia uměnovědných studií, pro které vznikne studijní modul Kulturní mechanismy, kulturní, sociální, technické a ekonomické dějiny a současnost umění. Dvousemestrální modul bude probíhat v akademickém roce 2012/13 a 2013/14. Součástí modulu jsou nové a inovované kurzy, specializované semináře, workshopy s odborníky z praxe a zahraniční exkurze zaměřené na komparaci tuzemské problematiky se zahraniční praxí. Moduly budou ukončeny závěrečnou prací.

Klíčová aktivita 03:

Inovace doktorských oborů studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce

Klíčová aktivita je zaměřena na inovaci studijních oborů doktorského studia Hudební věda, Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury. Inovace bude spočívat ve vytvoření společného interdisciplinárního studijního modulu Metodologie uměnovědného výzkumu, což budou celkem tři bloky šesti přednášek v roce 2012, 2013 a 2014. Proběhnou také tři konference studentů doktorských oborů, jejichž výstupem budou elektronické publikace prezentovaných příspěvků.

Klíčová aktivita 04:

Meziprogramové inovace přesahující rámec studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Tato aktivita zahrnuje rozšířenou nabídku studijních předmětů o dílčí mezifakultní a meziuniverzitní kurzy studijních programů na FAVU VUT, JAMU, ESF MU a PdF MU. Dále je klíčová aktivita zaměřena na rozšíření stávajícího modulu Collegium musicum, který bude nabízet meziprogramový seminář zaměřený na analýzu, nastudování, organizaci vystoupení a provedení vybraných skladeb s důrazem na hlasovou výchovu.

Klíčová aktivita 05:

Internacionalizace studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Inovace bude spočívat ve vytvoření společného modulu pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia, složeného z přednášek, seminářů a konzultací vedených předními zahraničními odborníky. Vyučovacím jazykem bude cizí jazyk, obvykle angličtina.

Klíčová aktivita 06:

Inovace studia v oblasti studijních zdrojů, pomůcek a technického vybavení

Tato klíčová aktivita je zaměřena na vytvoření nových studijních materiálů, knih a učebnic pro cílovou skupinu, stejně jako k nákupu odborné literatury, on-line databází a dalšího technického vybavení i pomůcek spojených s realizací inovované výuky.

Klíčová aktivita 07:

Podpora praxí a stáží studentů u budoucích zaměstnavatelů

V rámci této aktivity budou realizovány krátkodobé odborné stáže u vybraných potencionálních

zaměstnavatelů z oblasti kulturních institucí a kulturního průmyslu. Aktivita je určena pro celou cílovou skupinu studentů programu Teorie a dějiny umění a kultury napříč obory a stupni studia. Pro studenty filmové vědy bude vytvořena 20 denní praxe ve specializovaných filmových institucích (Česká televize, Národní filmový archiv apod.).

Klíčová aktivita 08:

Zvyšování odborných, jazykových a IT kompetencí akademických a ostatních pracovníků

Klíčová aktivita je zaměřena na zvyšování odborných, jazykových a IT kompetencí akademických pracovníků uměnovědných pracovišť FF MU.

Klíčová aktivita 09:

Rozvoj systému zajištění kvality v rámci studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury

Klíčová aktivita je zaměřena na vytvoření a realizaci systému zajištění kvality zúčastněných oborů studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury. V rámci projektu bude tento systém doplněn o procedury evaluace na úrovni jednotlivých předmětů, jež budou inovovány či nově vytvořeny. Evaluace bude probíhat periodicky každoročně za účasti zástupců zaměstnavatelů, studentů a absolventů studia a bude hodnotit obsahovou náplň jednotlivých předmětů.

V rámci bakalářského studia jsou ve školním roce 2012/2013 připraveny dva moduly pokrývající problematiku fungování kultury z pozice marketingu – Marketing a management kulturních institucí a z pozice samotného provozu a produkce – Produkce a prezentace uměleckého artefaktu. Součástí dvousemestrálního modulu jsou povinné předměty, kdy ke každému je připojen on-line seminář (u povinných předmětů je v IS MUNI nastavena povinnost souběžného zápisu semináře), a dále široká nabídka povinně – volitelných předmětů z plné škály všech zapojených oborů. Důležitou součástí jsou též interdisciplinární, prakticky směřované workshopy, které proběhnou vždy v jarním semestru. Zdárné ukončení modulu, vyžadující ukončení alespoň dvou povinných předmětů a tří povinně volitelných předmětů, bude deklarováno certifikátem. Moduly jsou nabízeny v registračních šablonách jako samostatné jednotky navázané na šablony všech zapojených oborů v prezenční i kombinované formě. Uznávají se i předměty absolvované v předchozích semestrech, jsou-li zahrnuty v modulové šabloně. Povinné je též absolvování semináře, nebo modulového semináře, který je ukončen závěrečnou prací. Závěrečná práce může být navázána na seminární či bakalářskou práci, nebo být zcela samostatnou prací, vztahující se tématem k některému z povinných předmětů. V jarním semestru je pak povinná účast na odborném workshopu.

Pro navazující magisterské studium je nachystán široce koncipovaný modul postavený především na propojení a rozšíření nabídky odborných předmětů napříč všemi zapojenými obory. Modul Kulturní, sociální, technické a ekonomické dějiny a současnost umění je dvousemestrální a v obměněné verzi bude nabízen ve školních letech 2012/13 i 2013/14. Povinnou součástí je absolvování dvousemestrálního semináře, který je nabízen ve dvou verzích, jako Seminář s kontaktní výukou (primárně určený pro studenty divadelní vědy) a Modulový seminář, připravený jako on-line kurz, navázaný na vybrané povinně – volitelné předměty či diplomové semináře. Důležitou součástí je pestrá nabídka povinně volitelných předmětů z plné škály všech zapojených oborů. V jarním semestru je též počítáno s interdisciplinárním workshopem. Zdárné ukončení modulu, vyžadující ukončení semináře či modulového semináře a tří povinně volitelných předmětů, bude deklarováno certifikátem. Moduly jsou nabízeny v registračních šablonách, jako samostatné jednotky, navázané na šablony všech zapojených oborů.

Podobná je též situace u doktorského studia, kde došlo k vytvoření studijního modulu Metodologie vědeckého výzkumu, jehož součástí jsou přednášky hostujících profesorů. Nedílnou součástí inovace doktorského studia je též příprava elektronické publikace.

Rozšířena a systematizována byla též nabídka praxí, kdy v deseti brněnských institucích byla pro potřeby koordinace vytvořena pozice odborných tutorů.

Soustavně a systematicky je obnovováno technické vybavení učeben a poslucháren a budován knižní, audio a audiovizuální fond centrální i ústavních knihoven všech zapojených oborů.


Veškeré potřebné informace ke grantovému projektu Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0044) naleznete na stránkách www.phil.muni.cz/opvk


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info