Wheels within Wheels

Karolína Latková Reportáže 1/2019

Nové prístupy k interakcií medzi interpretmi a skladateľmi

Hľadanie nových možností a množín poznania – týmito slovami môžeme charakterizovať myšlienku projektu Od analýzy k interpretácii 2018/2019, ktorý sériou šiestich prednášok inšpiroval študentov Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Na podujatí sa v priebehu októbra, novembra (2018) a februára (2019) predstavili viacerí pedagógovia a interpreti z Nórska, Rakúska a Poľska. Jednotlivé výstupy priniesli bohaté spektrum nápadov ako prepájať interpretáciu s hudobnou teóriou, ale aj inými vednými disciplínami – akustika, fyziológia, psychológia. Mgr. art. Zuzana Buchová Holičková, ArtD., členka Centra výskumu HTF VŠMU a šéfredaktorka časopisu Tempo, sa zhostila úlohy hlavnej organizátorky podujatia.

Majoritnú časť prednášok odprezentovali kolegovia z Griegovej akadémie v Bergene Einar Røttingen, Arnulf Mattes a Jostein Gundersen. Študentom VŠMU predstavili program, ktorý vznikol na základe vzájomnej spolupráce nórskych umeleckých univerzít v roku 2003 („Norwegian Artistic Research Fellowship Programme“) a neskôr sa ďalej rozvíjal.
Snahou umelcov bolo prepojiť teóriu s praxou tak, aby študenti umenia (Mgr. a PhD.) mohli realizovať výskum vo svojom odbore a nemuseli písať „výhradne teoretickú prácu“. Základom je umelecký výskum (projekt), ktorí realizujú študenti z rôznych umeleckých odborov (napr. interpret a skladateľ, interpret a dramaturg a pod.) na základe konštruktívnej spolupráce. Na rozdiel od muzikologického výskumu, v ktorom je podstatný pohľad zvonka, štartovacími bodmi umeleckého výskumu sú umelcova vlastná skúsenosť a náhľad. Jadrom všetkých aktivít je umelecká prax. Proces výskumu (metódy, kontexty, výsledky a pod.) priebežne monitoruje umelecká reflexia. Projekty musia priniesť výsledky na vysokej úrovni s národnou aj medzinárodnou relevanciou.


Záver podujatia Od analýzy k interpretácii 2018/2019 patril prednáške nórskeho flautistu Josteina Gundersena. Na Griegovej akadémii v Bergene pôsobí ako pedagóg hry na flaute a hudobno-teoretických predmetov, na Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn-Bartholdy“ v Lipsku vyučuje improvizáciu. Je umeleckým riaditeľom ansámblu Currentes, ktorý sa špecializuje na interpretáciu stredovekej a renesančnej polyfónie. V roku 2013 sa s ansámblom predstavil aj na Letních slavnostech staré hudby v Prahe. Svoje umelecké záujmy smeruje aj k uvádzaniu nových kompozícií mladých nórskych skladateľov.
Dvanásteho februára 2019 Jostein Gundersen predstavil v Malej koncertnej sále HTF VŠMU výsledky svojho umeleckého výskumu – projekt Wheels within Wheels (Kolesá v kolesách). Impulzom pre jeho vznik bola myšlienka objavovania a skúmania nových foriem hudobného výrazu, ktorá uviedla do života progresívny druh interakcií medzi interpretmi starej hudby, súčasnými skladateľmi a ich repertoárom. Pri realizácii sa umelci sústredili na tri hlavné zdroje: 1. polyfonický repertoár neskorého stredoveku a ranej renesancie, 2. interpretácia uvedeného repertoáru, vrátane improvizácií a ozdobovania, 3. skladateľské abstrakcie a manipulácie s hudobným materiálom (body 1. a 2.) a jeho následná interpretácia a improvizácia.

Hlavnou hudobnou zložkou projektu sa stal ansámbel Currentes na čele s Josteinom Gundersenom, ktorý sa v priebehu umeleckého výskumu transformoval na „interpretačné laboratórium“. Ako skladateľ sa do interakcie s ním zapojil Ruben Sverre Gjertsen, ktorý sa vo svojej tvorbe zaoberá štúdiom a spracovaním zvukov, hlukov a šumov. Jeho diela sa vyznačujú detailným rozpracovaním mikropriestoru, v ktorom využíva bohaté spektrum zvukov od intenzívnych, škrípavých a zrnitých zhlukov, až po jemné a čisté línie.

O svoje umelecké náhľady sa podelila aj Alwynne Pritchard, britská skladateľka a všeumelkyňa, ktorá sa dlhodobo venuje rôznym typom interakcií medzi hudobným výrazom, ľudským hlasom a telom. Jej bohaté skúsenosti z viacerých oblastí umenia, réžie a scénickej tvorby priniesli do projektu Wheels within Wheels alternatívne interpretačné prístupy. Do umeleckého výskumu sa zapojili aj organista a čembalista Hans Knut Sveen, producent, hudobník a zvukový majster Davide Bertolini, odborníčka na improvizáciu v renesančnej polyfónii Barnabé Janin a i.

Séria experimentov a nahrávok zameraných na hľadanie nových zvukov a možností improvizácie na pôde stredovekej a renesančnej hudby prebiehala tri roky a priniesla niekoľko zaujímavých inštalácií a nových kompozícií (reinštalácia kánonu J. Ciconiu Le ray au soleil, zhotovenie databázy zvukov – Kaleidoscope – inšpirovanej H. Lachenmannom a i.). Jednotlivé výskumné aktivity projektu Wheels within Wheels však vyvrcholili realizáciou série koncertov Mouvance I-II-III, ktorými sa umelci prezentovali 27. – 29. 5. 2018 na Medzinárodnom festivale v Bergene. Ich spoločná myšlienka bola jasná: „Pre konkrétne dielo neexistuje iba jediná správna interpretácia.“

Prvý z koncertov – Mouvance I: „Mass“ – zaznel v Kostole sv. Márie v Bergene. Na jeho realizácii spolupracovali členovia ansámblu Currentes so skladateľom Rubenom Sverrem Gjertsenom. Základný repertoár vychádzal z omší dvojice významných majstrov neskorého stredoveku Antonia Zacaru da Teramo a Guillaumea Dufaya predvádzaných na Sviatok požehnanej Panny Márie (Feast of the Blessed Virgin Mary). Druhú expozíciu vytvárali sami interpreti priamo na pódiu. Ako inšpirácie im poslúžila dobová improvizácia Agnus Dei, ktorá tematicky vychádzala z Dufayovho Santcus. Vo vlastných improvizáciách sa snažili zachovať štýlové prvky neskorého stredoveku, využívali viacnásobné opakovanie a jednoduchý kontrapunkt. Výsledkom bolo viacero koncepčne a zvukovo zaujímavých verzií pre rôzne obsadenie (soprán a dva tenory; soprán, tenor, sláčikové nástroje a pod.). Tretia expozícia koncertu sa niesla v znamení elektro-akustických intervencií skladateľa Rubena Sverra Gjertsena, ktorý vytvoril okolo ansámblu jednoduchú reproduktorovú inštaláciu. Do vybranej časti Benedictus Deus veľmi citlivo inštaloval elektroakustické vstupy. Najskôr začal s pridaním záznamu zvuku zvonov, aby si poslucháči mohli uvedomiť a prijať prítomnosť nových prvkov. Postupne do hudby integroval ďalšie zvuky ako bzukot hmyzu alebo recitovaný text. Táto veľmi farbistá interakcia bola zároveň hudobnou pozvánkou organizátorov na ďalšie koncerty.

Nasledujúce vystúpenie série – Mouvance II: „Intonation“ –návštevníkov privítalo veľmi netradične, v priestoroch obchodu s módou T-Michael´s shop. Nešlo o koncert v pravom zmysle slova, skôr o vzájomnú „realizáciu pozorovania“ („Act of Observance“). Spoločným menovateľom celého programu bola improvizácia založená na zvukových, slovných a fyzických prejavoch. Súčasťou diania sa stali aj sami návštevníci, ktorí mohli prostredníctvom rôznorodých výstupov skúmať vzťah medzi telom, textom, pamäťou, dotykom, zrakom a zvukom. Na príprave a realizácii sa aktívne podieľala britská skladateľka Alwynne Pritchard. Použitá huba a texty boli inšpirované ornamentálnym renesančným dielom Codex Faenza, ako aj textami ďalších autorov (Alwynne Pritchard, Kurt Johannesen a Anna Marie Busse Berger). Medzi podnetné interakcie patrila napr. voľná improvizácia dvoch skupín, ktoré si vzájomne vymieňali úryvky textu básne a rytmizovaný potlesk alebo; „rozhovor“ chrbtom stojacich manželov, pričom manželka sa snažili reprodukovať dialekt svojho manžela a naopak. Nezasvätené publikum však vnímalo iba imitácie oboch dialektov.

Posledný koncert projektu Wheels within Wheels – Mouvance III: „Distortion“ – zaznel v bergenskom Håkon´s Hall. Ideové centrum predstavenia tvoril proces „pretvárania“ („Distortion“), ktorý kompozične a koncepčne pripravil skladateľa Ruben Sverr Gjertsen. Inšpiroval sa pritom aj vlastnou skladbou Landscape with figures II, v ktorej skúmal možnosti práce s priestorom, živou hudbou a elektroinštaláciou. V tomto type predvedenia sa rozhodol „odstrániť“ pódium. Do kruhu okolo hľadiska rozmiestnil hudobníkov (jednotlivo alebo v skupinkách), ktorí si v určených skladbách vymieňali pozície. Priestor medzi nimi vypĺňala inštalácia z reproduktorov. Centrom, do ktorého smerujú všetky prichádzajúce zvuky, sa tak stalo publikum sediace uprostred sály. Diváci mohli počas koncertu voľne striedať miesta, prichádzať alebo odchádzať z miestnosti a ovplyvňovať tak vlastné umelecké zážitky. Procesom „pretvárania“ však neprechádzal iba priestor, ale aj samotné kompozície. Základom pre ich vznik sa stali diela Jacopa da Bolognu Sotto l'imperio zo zbierky Codex Faenza a moteto Guillaumea Dufaya Nuper rosarum flores. Stredoveké materiály inšpirovali vznik improvizovaných abstrakcií, ktoré predvádzali jednotlivé skupiny hudobníkov. Ich interpretáciu dopĺňala počítačová reinštalácia moteta, založená na mikrotonalite a polyfónii.

A čo dodať na záver? Umelecký výskumný projekt Wheels within Wheels priniesol nie len kreatívne spôsoby ako uviesť do života nové druhy interakcií medzi repertoárom, interpretmi a skladateľmi. Jednotlivé umelecké výstupy boli zaznamenané a môžeme ich ďalej analyzovať. Podnetná prezentácia Josteina Gundersena plná osobných skúseností a zážitkov z výskumu priniesla zaujímavú diskusiu na tému interpretácie a vzájomnej komunikácie medzi umelcami. Realizácia jeho projektu ukázala potenciál spolupráce umelcov z rôznych odborov, ako aj možnosť rozvíjať interpretačné prístupy prostredníctvom umeleckého výskumu. Tieto myšlienky zahŕňa vo svojich úvahách Gundersenov kolega Einar Røttingen:

„V akademickom výskume je hudba len objektom. Zoberiete noty, študujete štruktúru skladby, jej priebeh atď. Ale my sme umelci, my sme vo vnútri hudby, v hlave skladateľa. Notový záznam je len vízia niečoho ďalšieho. Niekedy možno ani samotný skladateľ presne nevie. Vtedy vzniká dialóg medzi ním a interpretom a ten sa vlastne nikdy nekončí. Interpret a skladateľ sú prepojení. To je to jedinečné na umeleckom výskume. Zároveň nemôžete dať jednoznačný návod, recept na 'správnu interpretáciu'.“

Súvisiace články:

Od analýzy k interpretácii 2018/2019
https://htf.vsmu.sk/centrum-vyskumu/projekty-centra-vyskumu/

Norwegian Artistic Research Fellowship Programme
https://diku.no/en/programmes/norwegian-artistic-research-programme

Database for Artistic Research
https://www.researchcatalogue.net/portal/search-result?fulltext=Jostein+Gundersen

Wheels within Wheels
https://www.researchcatalogue.net/view/316210/491097
https://www.researchcatalogue.net/view/316210/316245
https://www.researchcatalogue.net/view/316210/491141

Kompozície:

Mouvance II: „Intonation“
https://www.youtube.com/watch?v=EruGQqZr5SQ&t=54m10s
https://www.youtube.com/watch?v=EruGQqZr5SQ&t=14m40s

Mouvance III: „Distortion“
https://www.researchcatalogue.net/view/316210/480569

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info